ANBI-informatie

Stichting Huurteams Nijmegen is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat u uw gift aan Stichting Huurteams Nijmegen kunt aftrekken van de belasting.

ANBI-instellingen hebben de plicht om de volgende gegevens online te publiceren:

  • de naam van de instelling;
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
  • het post- of bezoekadres van de instelling
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  • het beleidsplan
  • de functie van de bestuurders
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording.

Statutaire naam:

Stichting Huurteams Nijmegen

KvK-nummer:

09192263

RSIN:

820362979

Postadres:

Postbus 31070
6503 CB Nijmegen

Bezoekadres:

Toernooiveld 100
6525 EC Nijmegen

E-mail:

info@huurteamsnijmegen.nl

Doelstelling:

“De stichting heeft ten doel het ondersteunen van en behartigen van de belangen van huurders van panden in Nijmegen en omgeving, waarbij de stichting zich in elk geval, maar niet uitsluitend, richt op studerende huurders, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Beleidsplan:

De hoofdlijnen van het beleid zijn terug te vinden in het Plan van Aanpak. Tevens zijn beleidsdoelen ook terug te vinden in de jaarverslagen.

Plan van aanpak 2015-2018

Bestuurders:

De bestuurders en hun respectievelijke functies binnen het bestuur staan hieronder vermeld:
Voorzitter: dhr. B.F.L. (Berend) Titulaer (namens Studentenvakbond AKKU) (benoemd per 1 juli 2017)
Secretaris: mw. B. (Büsra) Yücesan (benoemd per 15 februari 2017)
Penningmeester: dhr. M.B. (Maarten) Heinemann (benoemd per 1 oktober 2017)

Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht en hun respectievelijke functies binnen de raad staan hieronder vermeld:

Voorzitter: Mr. drs. P. Eymaal (benoemd per 1 oktober 2017)
Lid: mw. D.A. Mulder BSc (benoemd per 1 oktober 2017)
Lid: dhr. J.C. Bakker BSc (benoemd per 1 oktober 2017)

Beloningsbeleid:

De bestuursfuncties bij Stichting Huurteams Nijmegen zijn overeenkomstig met de statuten onbezoldigd. Huurteams Nijmegen heeft twee parttime medewerkers in dienst, in totaal goed voor ongeveer 0.9 fte. De financiële verantwoording hiervan vindt u in het jaarverslag.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u in de jaarverslagen.